Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 152966
 • Do końca roku: 304 dni
 • Do wakacji: 115 dni

Komunikat dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

    Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

  W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS    i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie są umieszczane  na stronie internetowej szkoły http://pspnieklan.szkolnastrona.pl/i bardzo proszę o zapoznawanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. W zakładce BHP przeciw koronawirusowi są udostępnione instrukcje, zalecenia, wytyczne.

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice przyprowadzają dziecko zdrowe. do oddziałów przedszkolnych/szkoły
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane/odsyłane do domu po uprzednim kontakcie z rodzicami/
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza przedsionkiem wejściowym przy wejściu głównym.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura )      i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji,  gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium /wydzielona sala muzyczna -tylko do tego przeznaczona  / do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę      w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole obowiązuje noszenie maseczek we wspólnych przestrzeniach  (np. szatnia , korytarz )
 3. Rodzice przyprowadzający dzieci przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzice zobowiązani są  dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym.
 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 6. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 7. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni lub sali dydaktycznej.
 8. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 10. Rekomenduje się przyprowadzanie dzieci 3-5 letnie do oddziału przedszkolnego /dotychczasowa sala punktu przedszkolnego/ wejściem od strony boisk   w godzinach  ustalonych przez wychowawcę grupy. Dziecko odbierane będzie  od rodzica/prawnego opiekuna tuż przy drzwiach przez pracownika obsługi   i zaprowadzone do Sali dydaktycznej.
 11. W sytuacji wymagającej zmierzenia temperatury ,pomiaru dokonuje się za zgodą rodzica /zgodę zbierają wychowawcy od rodziców za pośrednictwem drogi elektronicznej jednorazowo z mocą obowiązywania przez cały rok szkolny /i przechowują w dokumentacji wychowawcy klasy.
  1. I.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły/pracownik obsługi/    i oczekuje na przyprowadzenie dziecka  przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny    i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 7. Uczeń klasy „0” , I-III po wyjściu z sali dydaktycznej w czasie zejścia do autobusu lub wyjścia ze szkoły zakładają maseczki , gdyż znajdują się   w przestrzeni wspólnej.
 8. Uczeń klasy  IV – VIII  po zakończonych lekcjach udający  się do szatni zakładają maseczkę w szatni i przy  wyjściu głównym  w celu opuszczenia szkoły.
 9. Uczniowie zachowują bezpieczne odstępy między sobą , nie tłoczą się podczas wejścia do szkoły.
 10. Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEiN      o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

W celu minimalizowania zagrożenia  funkcjonują trzy wejścia do szkoły:

Uczniowie z klas  II i III korzystają z wejścia głównego, klasy I i „0” z wejścia bocznego/ganeczek/,   oddział przedszkolny – wejście od strony boisk.    Po powrocie klas starszych do szkoły uczniowie z klas I-III i „0” będą korzystać tylko z wejścia bocznego /ganeczka/.

 

                                               Z poważaniem              Teresa Pokusa

 

- do wiadomości uczniów