Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 186184
  • Do końca roku: 264 dni
  • Do wakacji: 75 dni

Regulamin świetlicy szkolnej

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

1 .Zapewnienie uczniom dojeżdżającym i oczekującym na zajęcia zorganizowanej  opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki  własnej i rekreacji.

2 .Organizowanie pomocy nauczyciela oraz pomocy koleżeńskiej.

3 .Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej.
4. Organizowanie zajęć w zakresie rozwijania zainteresowań, zamiłowań
    i uzdolnień uczniów.

5. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
6. Troska o bezpieczeństwo uczniów.

7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
    i czystości oraz dbałość o zdrowie,

8. Rozwijanie samodzielności i samorządności, społecznej aktywności,
    umiejętności współdziałania w grupie.

9. Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
l0.Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym celem
    rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne.

1. Świetlica jest czynna w godz. 700 - 1440 w dni, w których odbywają się zajęcia
    dydaktyczne w szkole.

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni w których nie odbywają się zajęcia
    dydaktyczne określa dyrektor.

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie:

    - oczekujący na zajęcia dydaktyczne oraz dowóz do domu

    - oczekujący na rodziców odbierających dzieci po pracy

4. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb w/w uczniów
    i rodziców.

5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

6. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję
    szkoły z powodu nieobecności nauczyciela.

7. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie 
    na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
    na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

8. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy opiekuńczo -
    wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok
    szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym szkoły.

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które
    zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub
    po lekcjach.

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice
    w kwestionariuszu zgłoszenia.

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być
    przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez
    rodziców piśmie.

6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie
    mogło opuścić świetlicy.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Organizowanie wychowankom, pomocy w nauce.

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4. Organizowanie wycieczek i spacerów.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
    psychologiem i terapeutą.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.
 Wychowanek ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanej opieki

2. Życzliwego i podmiotowego traktowania

3. Korzystania z pomocy wychowawców

Wychowanek jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania regulaminu świetlicy

2. Dbania o ład i porządek oraz wystrój sali

3. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy

4. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć i wykonywania poleceń

VI. Kary  nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w

konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kultur osobistą itp.
w postaci:

1. wpis do zeszytu spostrzeżeń

2. pochwała ustna,

3. pochwała na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

4. nagrody rzeczowej,

5. dyplomu.

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

1. wpis do zeszytu spostrzeżeń

2. upomnienie ustne,

3. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu

VII.  Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3. Rozkład zajęć świetlicy szkolnej.

4. Dziennik zajęć.

5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu
    komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.