middleT.jpg

Ważna informacja dla rodziców-procedury

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Ważna informacja dla rodziców-procedury

 

Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolnahttp://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne-gis_mz_i_men_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.pdf 
Poniższy plik znajduje się również w załączniku


Załącznik 1

do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2020

 

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie  i przeciwdziałanie COVID-19  wśród dzieci ,rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć   w edukacji wczesnoszkolnej  oraz konsultacji dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora   

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r.

 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem       wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci i pracowników szkoły ,w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej  im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

§ 2

Sposób organizacji zajęć w szkole

Organizacja zajęć w klasach I-III

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych                       z przyporządkowaną grupą dba o to ,aby zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonej sali.                                                                 

2. W poszczególnych salach w grupie może przebywać  :

a. w klasie I- 7 dzieci  i 1 nauczyciel  /sala nr 105/                                                                                                                                             

b. w klasie II  -10 dzieci  i 1 nauczyciel /sala nr 103/                                                                                                                                              

c. w klasie III a-10 dzieci i 1 nauczyciel  /sala nr 3/ 


d. w klasie III b-10 dzieci  i 1 nauczyciel    /sala nr 1/                                                                                                                                       

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

4. W przypadku małej liczby chętnych dzieci z poszczególnych klas , uczestniczącvch  w  zajęciach o których mowa w ust.1 dyrektor może zdecydować o połączeniu dzieci w jedną grupę, z zachowaniem liczebności grupy zgodnie z wytycznymi /powierzchnia sali 4m2 na 1 dziecko/ organizując zajęcia świetlicowe w  formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

5. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.

6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w stałej sali.

7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

8. Do przestrzeni , w której odbywają się zajęcia  nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie sumuje się powierzchni sal dla dzieci i nie przelicza się  łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

9. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

10.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą  min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce .

12. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.

14. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.

15. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

16. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

17. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

18. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, odbywa się przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

19. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości jest zabezpieczony przed używaniem.

20. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

21. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

22. Szkoła, nauczyciel zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

23. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spaceru do parku).

24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

25. W szatni wykorzystuje się co drugi boks, w razie potrzeby uruchamia się dodatkowe  pomieszczenie na potrzeby szatni /odrębna sala /

26. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

27. Korzystanie z szatni odbywa się pod nadzorem nauczyciela, a także woźnej, z zachowaniem   bezpiecznego korzystania przez uczniów  przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć: 

  -  schodzenie do szatni uczniów z poszczególnych klas w odstępach czasowych 15-20 minutowych                                                                                                                                   

-pojedyncze korzystanie przez uczniów z szatni w obecności woźnej /woźna  zachowuje  środki  bezpieczeństwa rękawiczki, maseczka lub przyłbica, fartuch/ 

 

 

§ 3

Przyjmowanie i odbiór dzieci

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych

   sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

3. Przyprowadzając oraz odbierając dziecko, rodzic/opiekun zatrzymuje się w wejściu do szkoły   

w tzw. przedsionku i tam przekazuje i odbiera dziecko, za każdym razem dezynfekując ręce.

4.  Osoba odbierająca/przekazująca dziecko/pracownik szkoły/ zaopatrzona jest w maseczkę bądź

przyłbicę.

5. Codziennie przed przyjęciem dziecka pracownik szkoły mierzy dziecku temperaturę ciała

termometrem bezdotykowym./po uprzedniej zgodzie rodzica/ .Nie wyrażenie zgody na pomiar

temperatury skutkuje nie wpuszczeniem dziecka do szkoły.

6. W przypadku stwierdzenia innych objawów chorobowych ( katar, kaszel, alergie, biegunka ,itp.)

placówka może odmówić przyjęcia dziecka.

7. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki, a także   w czasie oczekiwania na odbiór dziecka ze szkoły muszą zachować zasady bezpieczeństwa –

dystans 2 m od innych rodziców, czy osób.

8. Rodzice są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrektora placówki, jeśli dziecko lub inny

członek rodziny będzie miał kontakt z osobą zarażoną, pozostającą w kwarantannie bądź pod

nadzorem epidemiologicznym.

9. Rodzice nie wchodzą na przyszkolny plac zabaw,  oraz na boisko. Rodzice również nie wchodzą

do sekretariatu. Wszelkie sprawy załatwiają mailem, telefonicznie, bądź przekazują

pracownikowi, który jest dostępny w trakcie odbioru dziecka od rodzica.

10. W przypadkach, gdy rodzic musi wejść na teren szkoły /złe samopoczucie dziecka, itp./    

zobowiązany jest do noszenia maseczki i rękawiczek.

11. Rodzic /opiekun dziecka jest zobowiązany do podania aktualnych danych teleadresowych.

12.Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do każdorazowego odbioru połączenia  telefonicznego z placówki/od nauczyciela  lub do niezwłocznego oddzwonienia w przypadku zauważenia próby kontaktu.

 

§ 4

Organizacja zajęć świetlicowych

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania  ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę lub   

w wyznaczonej sali lekcyjnej z zachowaniem w/w zasad.

3. Na świetlicy szkolnej może przebywać  15  uczniów + 1 opiekun

 

 

§ 5

Konsultacje dla uczniów

1. W celu prowadzenia konsultacji wyznacza się 2 sale lekcyjne, w wyznaczonych salach: sala 101 oraz sala 103 , w których może przebywać do 10 uczniów.

2.Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe w określonych godzinach, uwzględniając 

konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów

3. Bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek oznaczoną datą, w której zostały przyjęte.

4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

5. Konsultacje indywidualne oraz grupowe będą przeprowadzone z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m.

6. Uczniom nie wolno pożyczać sobie przyborów i podręczników.

§ 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

2. Personel kuchenny/ jeśli wyniknie potrzeba udostępnienia kuchni/ , pracownicy administracji

oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

§ 6

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno - epidemiologicznej      w Końskich , oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się     kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2. Przed wejściem do budynku szkoły /przedsionek/ każda osoba dorosła zobowiązana jest  zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z umieszczoną informacją o sposobie jego użycia.

3.  Ponadto płyn dezynfekujący znajduje się w toaletach, w szatni, w salach , w stołówce oraz przy wejściu do stołówki.

4. Wyznaczony pracownik szkoły dopilnowuje, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania/przedsionku/

5. Należy zwracać uwagę , aby regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

6.Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,   w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

7. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, podczas nieobecności dzieci:

W salach: wietrzenie co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, wyłączników światła, uchwytów, oparcia krzeseł i powierzchni płaskich, blatów stolików,). Po każdych zajęciach czyszczenie stolików, krzeseł.

Na stołówce: dezynfekcja blatów stolików i oparcia krzeseł po każdym wyjściu grupy, zaś dezynfekcja powierzchni dotykowych i podłogi po każdym posiłku/jeśli posiłki będą wydawane/

W toalecie: dezynfekcja muszli po każdorazowym użyciu, dezynfekcja posadzki 3 razy w ciągu dnia.

Ciągi komunikacyjne: dezynfekowane po zakończonym schodzeniu się do sal lekcyjnych oraz po powrotach dzieci np. z placu zabaw, placu szkolnego, boiska.   

8. Z sal nauczyciele usuwają przedmioty, których nie da się skutecznie zdezynfekować.          

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

10. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

§ 7

Kontakt z osobami trzecimi

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią /straż pożarna  , policja, służby medyczne/ należy pamiętać o dystansie i środkach ochrony osobistej — maseczki, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

3. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontakty z dziećmi  

§ 8      

Pozostałe regulacje

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19 będą    przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową szkoły: https://www.pspnieklan.szkolnastrona.pl/ , a także za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość (poczty elektronicznej, telefonu).

2. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników szkoły oraz rodziców.

                                                                                    Teresa Pokusa

                                                                                          ...................                                                                                                                                                                                                                                            podpis dyrektora

 

 

Załącznik 2

do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2020  

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby wywołanej koronawirusem COVID -19

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r.

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci i pracowników szkoły , w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.

 

§ 2

Pomieszczenie do odizolowania osoby

1. W placówce wydzielono przyjazne dla dzieci pomieszczenie (sala nr 4 ) przeznaczone do ewentualnego odizolowania osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko czy pracownika szkoły,  u którego podejrzewa się wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostanie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

 

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby u pracownika i dziecka

1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID -19 niezwłocznie uda się do pomieszczenia przeznaczonego do odizolowania informując jednocześnie dyrektora placówki, który zadba o zapewnienie dzieciom opieki.

2. O wystąpieniu objawów chorobowych dyrektor powiadomi właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowania.

3. W przypadku stwierdzenia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik niezwłocznie odsunięty jest od pracy.

4. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID -19, osoba wyznaczona przez dyrektora przeprowadzi dziecko do pokoju odizolowania i zapewni mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.

5. Dyrektor niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych w celu podjęcia dalszego postępowania.

6. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

7. W przypadku odbioru przez rodziców dziecka odizolowanego, uprzednio należy upewnić się, że nie będzie ono miało kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.

8.Wstrzymane jest przyjmowanie kolejnych dzieci, zostaje powiadomiona powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Końskich i wszyscy zobowiązani są stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik , czy dziecko  poddany jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji , zgodnie z funkcjonującymi procedurami.

10. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części /częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 5

Pozostałe regulacje

1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych.

 

                                                                                              Teresa Pokusa

                                                                                                                                                        ………………………..……………

                                                                                                                                   podpis dyrektora

 

 

 


 

 

Załącznik 3

do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2020

 

Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności dzieci w sali do poziomu wymaganego przez wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 15 maja 2020r. dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / klas I-III/

1) w salach będzie przebywać maksymalnie 10 dzieci , z wyjątkiem sali „105”  -7 dzieci

2) zachowana będzie minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci wynosząca   

    4m2 na 1 dziecko.

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość Dyrektor pozyskuje informacje dotyczące przyjęcia dziecka. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka mają rodzice, którzy złożyli taką wolę min. 2 dni wcześniej.

3. W zgłoszeniach pierwszeństwo w przyjęciu ,będą miały przede wszystkim dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka

5. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do szkoły dostarcza się rodzicom z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa  w pkt

 

 

 

                   

                                                               Wytyczne dla Rodziców,

których dzieci będą przebywać w Publicznej Szkole Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza”   w Niekłaniu Wielkim od dnia 25 maja 2020r.

 

  1. 1.     Rodzic przyprowadza do szkoły dziecko zdrowe, czyli takie, u którego nie występują poniższe objawy chorobowe: podwyższona temperatura (powyżej 37.0 C), katar, kaszel, zaczerwienione oczy, biegunka, wymioty, ból brzucha.
  2. 2.     Rodzic zobowiązany jest przygotować dziecko do funkcjonowania w placówce w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, przekazać dziecku informację o specjalnych środkach bezpieczeństwa, jak maseczki/przyłbice, dystans w przestrzeni przedszkolnej zapewniający znacznie ograniczony kontakt społeczny, stosowanie krótkich pożegnań i powitań (nie podajemy ręki, nie przytulamy się).
  3. 3.     Przekazanie dziecka do placówki i odebranie go ze szkoły następuje za pośrednictwem wyznaczonych przez dyrektora osób.
  4. 4.     Osoba dorosła wchodząc do szkoły /przedsionek/ dezynfekuje ręce, ma zasłonięte usta  i nos.
  5. 5.     Przy wejściu do szkoły odbywa się pomiar temperatury ciała dziecka. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37.0 C lub innych objawów, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
  6. 6.     Rodzice oczekujący z dziećmi na wejście do szkoły pozostając razem z dzieckiem na zewnątrz, zachowują dystans społeczny – 2 metry.
  7. 7.     Podczas pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi na terenie placówki zwracać się będzie szczególną uwagę:

-  na zachowanie dystansu ( odległości 1,5 m) pomiędzy dziećmi podczas wszystkich  aktywności w sali, na placu zabaw, boisku, placu szkolnym

- wietrzeniu co godzinę sali

-  dokładnym myciu rąk z codziennym instruktażem

       8. W przypadku małej liczby chętnych dzieci z poszczególnych klas , uczestniczących w  zajęciach wychowawczo-opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych dyrektor może zdecydować o połączeniu dzieci w jedną grupę, z zachowaniem liczebności grupy zgodnie z  wytycznymi /powierzchnia sali 4m2 na 1 dziecko/ organizując zajęcia świetlicowe w  formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

      9. Dziecko, u którego w trakcie pobytu stwierdzi się którykolwiek z objawów chorobowych zostanie do

         momentu przybycia rodzica w innej Sali /izolatce/ pod opieką nauczyciela/pomocy nauczyciela.

     10. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.

     11. Pracownicy mogą przebywać na terenie placówki  w maseczce/przyłbicy

     12. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki w trakcie pandemii koronawirusa znajdują

           się w procedurach bezpieczeństwa zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.

 

 

Zapoznałem/am się i przyjąłem do wiadomości

…………………………………………………………………….

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza”

w Niekłaniu Wielkim

 

OŚWIADCZENIE

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

            Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż od dnia 25 maja 2020r. w klasach I-III w Publicznej Szkole Podstawowej  im. ppor. Karola Niedzielskiego  „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim ,  prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne    i sanitarne wynikające z pobytu mojego dziecka w szkole i jednocześnie zobowiązuję się do posyłania  do szkoły zdrowego dziecka.

 Zobowiązuję się również do natychmiastowego powiadomienia dyrektora placówki o stanie chorobowym dziecka (tel. 413744014 sekretariat szkoły; 512 281 994 - dyrektor  lub   e-mailem: teresapokusa@onet.pl oraz do mojej dostępności telefonicznej przez cały czas pobytu mojego dziecka w placówce.

Oświadczam, że zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dn. 15.05.2020r. wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

Przyjąłem –(am) do wiadomości i potwierdzam udział mojego dziecka …………………………………………klasa …………………..w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych                                                    z elementami zajęć dydaktycznych.

 

 

………………………………………

/data i czytelny  podpis rodzica/opiekuna/

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza”

w Niekłaniu Wielkim

 

 

OŚWIADCZENIE

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

            Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż od dnia 25 maja 2020r.  w klasie VIII /od 1 czerwca w pozostałych klasach /  w Publicznej Szkole Podstawowej  im. ppor. Karola Niedzielskiego  „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim ,  prowadzone będą konsultacje nauczycieli z uczniami na terenie szkoły.

Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne  i sanitarne wynikające z pobytu mojego dziecka w szkole i jednocześnie zobowiązuję się do posyłania  do szkoły zdrowego dziecka.

 Zobowiązuję się również do natychmiastowego powiadomienia dyrektora placówki o stanie chorobowym dziecka (tel. 413744014 sekretariat szkoły; 512 281 994 - dyrektor lub   e-mailem: teresapokusa@onet.pl) oraz do mojej dostępności telefonicznej przez cały czas pobytu mojego .dziecka w placówce.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

Przyjąłem –(am) do wiadomości i potwierdzam udział mojego dziecka

………………………………………………………………klasa………..w konsultacjach z nauczycielami na ternie szkoły.

 

………………………………………

/data i czytelny  podpis rodzica/opiekuna/

 

 

 

Pliki do pobrania

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas