Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 83376
  • Do końca roku: 27 dni
  • Do wakacji: 203 dni

Komunikat dla rodziców

Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego ,, Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

  1.   Uprzejmie informujemy, że w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020r. w klasach IV-VIII realizujemy zadania w Publicznej Szkole Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego ,, Dobosza” w Niekłaniu Wielkim  z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie.
  2.  Szczegółowe sposoby organizacji, metody i zasady zdalnego nauczania określone zostaną w Regulaminie organizacji nauczania na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego ,, Dobosza” w Niekłaniu Wielkim
    w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty    w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej szkoły w dniu 26 października 2020r.
  3. Zajęcia lekcyjne /w tym zajęcia on-line/ oraz godziny konsultacji z nauczycielami dla poszczególnych oddziałów odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem lekcji
  4. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość    w innych formach, uprzejmie informujemy, że

1)  administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego ,, Dobosza” w Niekłaniu Wielkim oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) nadal pozostaje Publiczna Szkoła Podstawowa  im. ppor. Karola Niedzielskiego ,, Dobosza”
w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26- 220 Stąporków reprezentowana przez Teresę Pokusa -dyrektora

2)  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt     z inspektorem ochrony danych pod adresem: Sylwester Cieśla

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. ul.Wapiennikowa 2 lok.4, 25-112 Kielce, email: iod@czi24.pl

3)  dane osobowe uczniów, nauczycieli, oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców      są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)

4)  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

5)  dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres realizacji przez danego ucznia nauki w szkole.

6)  uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego ,, Dobosza” w Niekłaniu Wielkim  przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

7)  uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego ,, Dobosza” w Niekłaniu Wielkim  przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO;

8)  jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)  podanie danych ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.