middleT.jpg

Projekt „TIK na TAK!”

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekt „TIK na TAK!”

Projekt „TIK na TAK!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 26-220 Niekłań Wielki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.03-26-0041/17-00.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie do dnia 31.07.2019 kompetencji kluczowych w kontekście potrzeb rynku pracy uczniów z klas I–VIII uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Niekłaniu Wielkim (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i uczniów z niepełnosprawnościami) oraz podniesienie w w.w. szkole jakości kształcenia ogólnego poprzez:

 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programu nauczania
 • podniesienie kompetencji cyfrowych 15 (13K+2M) nauczycieli w zakresie wykorzystywania zakupionych narzędzi TIK w procesie nauczania i wdrażania innowacyjnych metod kształcenia
  z wykorzystaniem TIK (szkolenie)
 • podniesienie kompetencji cyfrowych 131 ze 145 uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (83K+62M) poprzez wykorzystywanie w.w. narzędzi TIK w realizacji zajęć rozwijających kompetencje uczniów, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz warsztatów pozaszkolnych z wykorzystania TIK.

 

Wsparcie w ramach projektu:

 • Wsparcie dla uczniów:

a)    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce w tym o dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Klasy I-III: Start w komputerowy świat: 10 uczestników

Klasy IV-VI: Improving English: 70 uczestników

Klasy VII-VIII: Archimedes w sieci: 13 uczestników

b)    Zajęcia rozwijające:

Klasy I-III: Akademia małego komputerowca: 25 uczestników

Klasy IV-VI: Komputerowi giganci: 45 uczestników

Klasy IV-VI: Tropiciele przyrody: 25 uczestników

Klasy VII-VIII: Archimedes w sieci: 27 uczestników

Klasy VII-VIII: Klub Młodego Wynalazcy (biol.-chem.): 40 uczestników

c)       Jednodniowe warsztaty dla uczniów organizowane poza szkołą:

Klasy I-III Planeta Klocków Kielce: 35 uczestników

Klasy I-III Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach: 35 uczestników

Klasy IV-VI Planeta Klocków Kielce: 70 uczestników

Klasy IV-VI Centrum Nauki Leonarda da Vinci: 70 uczestników

Klasy VII-VIII Centrum Dobrego Wychowania –Motycz: 40 uczestników

Klasy VII-VIII UJK Kielce -Noc biologów: 40 uczestników

 • Wsparcie dla nauczycieli:

a)      Szkolenie w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w procesie nauczania i wdrażania innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem TIK: 15 uczestników.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

 • uczniowie klas I - VIII, uczący się na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"
  w Niekłaniu Wielkim, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie posiadający niepełnosprawność (jeśli się pojawią), którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • nauczyciele pracujący na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"
  w Niekłaniu Wielkim, w tym posiadający niepełnosprawność (jeśli się pojawią), którzy nie korzystają
  z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 15
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 131
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 145
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie: 15
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 160
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 1

 

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"
 • Biuro projektu: ul. Szkolna 4, 26-220 Niekłań Wielki, tel.: 41 374 40 14
 • Wartość Projektu: 298 505,00 PLN
 • Dofinansowanie Projektu: 264 176,92 PLN, w tym ze środków UE: 253 729,25 PLN
 • Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. - 31.07.2019 r.

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu:

 • Rekrutacja uczniów: od 10.09.2018, nie później niż do 31.10.2018.
 • Rekrutacja nauczycieli: od 03.09.2018, nie później niż do 06.09.2018.

 

 


Galerie

Pliki do pobrania

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas