middleT.jpg

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19


Wytyczne MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja


Wytyczne GIS

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf


 

Poniższy plik znajduje się również w załączniku

 

 

 

 

Załącznik 1

 

do Zarządzenia Dyrektora nr 9/2020

 

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im.ppor.Karola Niedzielskiego „Dobosza”w Niekłaniu Wielkim w zakresie organizacji zajęć z dziećmi

 

                                                                                 § 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci i pracowników oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym w wyznaczonych i stałych salach :

 

§ 2

 

Sposób organizowania zajęć

 

oddział przedszkolny – sala nr 2 na parterze

 

punkt przedszkolny –sala przeznaczona na przedszkole w łączniku prowadzącym  do sali gimnastycznej.

 

 1. Do pracy w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym przyporządkowani  są nauczyciele tych oddziałów oraz opiekunowie niepedagogiczni/pomoc nauczyciela.
  1. Zabronione jest łączenie grup, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi grupami.
  2. W sali nr 2 przeznaczonej  dla oddziału przedszkolnego może przebywać maksymalnie do 9 dzieci oraz w sali  dla punktu przedszkolnego 9 dzieci  zgodnie z wytycznymi GIS  + 2 opiekunów/nauczyciel i pomoc nauczyciela/
  3. Minimalna przestrzeń dla dziecka w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko. Powierzchnie wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
  4. W sali, w której przebywa grupa dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty ,których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, koce).
  5. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze ,itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu przez dziecko.

 

 1. Dziecko nie może w żadnym wypadku przynosić ze sobą do placówki i zabierać   z placówki niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów.
 2. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.
 3. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na przedszkolnym terenie placu zabaw, jednak w różnych godzinach , tak, aby grupy  nie spotykały się ze sobą.

 

 1. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający dokonuje dezynfekcji sprzętu, z którego korzystały dzieci. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 2. Zabrania się wyjść z dziećmi poza teren szkoły, np. do lasu, na spacer poza ogrodzenie szkolne.
 3. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi będą wietrzone raz na godzinę (najlepiej bez obecności dzieci), w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i zabaw.

 

§ 3

 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 

 1. Przy wejściu do szkoły /w przedsionku/ znajduje się stanowisko z miejscem na dezynfekcję /płyn dezynfekujący oraz instrukcja dezynfekcji rąk/ z którego zobowiązana jest korzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły.

 

Ponadto płyn dezynfekujący znajduje się w salach przedszkolnych, w toaletach,  przy wejściu na stołówkę , przy wejściu do kuchni.

 

 1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, podczas nieobecności dzieci:

 

W salach: wietrzenie co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, wyłączników światła, uchwytów, oparcia krzeseł i powierzchni płaskich, blatów stolików, zabawek). Po każdych zajęciach czyszczenie stolików, krzeseł, zabawek.

 

Na stołówce : dezynfekcja blatów stolików i oparcia krzeseł po każdym wyjściu grupy, zaś dezynfekcja powierzchni dotykowych i podłogi po każdym posiłku.

 

W toalecie: dezynfekcja muszli po każdorazowym użyciu, dezynfekcja posadzki  3 razy w ciągu dnia.

 

 Ciągi komunikacyjne: dezynfekowane po zakończonym schodzeniu się do oddziału  przedszkolnego i punktu przedszkolnego  oraz po powrotach dzieci z placu zabaw.

 

            3.   Dyrektor  monitoruje codzienne prace porządkowe.

 

            4.   Pracownicy prowadzący dezynfekcję zobowiązani są ściśle przestrzegać zaleceń   

 

                  producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 

 

 

5.  Wszyscy pracownicy oraz dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym i punkcie    

 

      przedszkolnym zobowiązani są  do częstego mycia rąk , przed jedzeniem, po

 

      powrocie ze świeżego powietrza, z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

 

6.  Personel opiekujący się dziećmi jest zaopatrzeony w indywidualne środki ochrony  

 

     osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim    

 

     rękawem (np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka –adekwatnie do

 

     aktualnej sytuacji)    

 

7.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

 

     prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje

 

 

§ 4

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią /straż pożarna  , policja, służby medyczne/ należy pamiętać o dystansie i środkach ochrony osobistej — maseczki, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

                                                              

 

§ 5

 

                                                              Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

 1. Przyprowadzając oraz odbierając dziecko, rodzic/opiekun zatrzymuje się w wejściu do szkoły w tzw. przedsionku i tam przekazuje i odbiera dziecko, za każdym razem dezynfekując ręce.
 2. Dziecko odbierane jest od rodziców/prawnych opiekunów w przedsionku szkolnym przez pomoc nauczyciela i po rozebraniu w szatni odprowadzane jest do sali. Osoba odbierająca dziecko zaopatrzona jest w maseczkę bądź przyłbicę.
 3. Codziennie przed przyjęciem do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego  pracownik /pomoc nauczyciela mierzy dziecku temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.
 4. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka lub odmówienia pomiaru dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 5. W przypadku stwierdzenia innych objawów chorobowych ( katar, kaszel, alergie, biegunka ,itp.) placówka może odmówić przyjęcia dziecka.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki , a także w czasie oczekiwania na odbiór dziecka z przedszkola musza zachować zasady bezpieczeństwa – dystans 2 m od innych rodziców, czy osób.
 7. Rodzice są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrektora placówki , jeśli dziecko lub inny członek rodziny będzie miał kontakt z osobą zarażoną , pozostającą w kwarantannie bądź pod nadzorem epidemiologicznym.
 8. Rodzice nie wchodzą na przyszkolny plac zabaw,  oraz na boisko. Rodzice również nie wchodzą do sekretariatu. Wszelkie sprawy załatwiają mailem, telefonicznie, bądź przekazują pracownikowi, który jest dostępny w trakcie odbioru dziecka od rodzica.

 

      9..W przypadkach, gdy rodzic musi wejść na teren szkoły /złe samopoczucie dziecka,itp./    

 

   zobowiązany jest do noszenia maseczki i rękawiczek.

 

      10. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z placówki przez osoby zdrowe, bez oznak

 

                choroby.

 

      11. Rodzic /opiekun dziecka jest zobowiązany do podania aktualnych danych teleadresowych.

 

      12. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do każdorazowego odbioru połączenia

 

                telefonicznego z placówki/od nauczyciela  lub do niezwłocznego oddzwonienia w

 

                przypadku zauważenia próby kontaktu.

 

§ 6  

Pozostałe regulacje

 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową szkoły: www.pspnieklan.szkolnastrona.pl

 

a także za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość (poczty elektronicznej, telefonu, facebooka).

 

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników przedszkola oraz rodziców

 

                                                                     podpis dyrektora: Teresa Pokusa


 

 

 

 

Załącznik 2

 

do Zarządzenia Dyrektora nr 9/2020   

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby wywołanej koronawirusem COVID -19

 

 

§ 1

 


Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci i pracowników oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  im.ppor.Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki

 

 

§ 2

 

Pomieszczenia do odizolowania osoby

 

 1. W placówce wydzielono przyjazne dla dziecka pomieszczenia (sala nr 4 –dotychczasowa sala oddziału przedszkolnego –izolatka dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz pomieszczenie szatni wychowania fizycznego nieopodal Sali punktu przedszkolnego ) przeznaczone do ewentualnego odizolowania osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy oddziału przedszkolnego  i punktu przedszkolnego.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko czy pracownika , u którego podejrzewa się wystąpienie objawów choroby COVID -19, pomieszczenie zostanie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

 

§ 3

 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby u pracownika

 

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID -19 niezwłocznie uda się do pomieszczenia przeznaczonego do odizolowania informując jednocześnie dyrektora placówki, który zadba o zapewnienie dzieciom opieki.
 2. O wystąpieniu objawów chorobowych dyrektor powiadomi właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowani

 

§ 4

 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby u dziecka

 

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID -19, osoba wyznaczona przez dyrektora przeprowadzi dziecko do pokoju odizolowania  i zapewni mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.
 2. Dyrektor niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych w celu podjęcia dalszego postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców dziecka odizolowanego, uprzednio należy upewnić się, że nie będzie ono miało kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.
 5. W przypadku stwierdzenia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik niezwłocznie odsunięty jest od pracy.
 6. Wstrzymane jest przyjmowanie kolejnych grup dzieci, zostaje powiadomiona powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Końskich i wszyscy zobowiązani są stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar , w którym poruszał się i przebywał pracownik poddany jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji , zgodnie z funkcjonującymi procedurami.
 8. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części /częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i zaleca się stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 5

Pozostałe regulacje

 

 1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

 

podpis dyrektora:Teresa Pokusa

 

 

 

 

Załącznik 3

 

do Zarządzenia Dyrektora nr 9/2020

 

Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

 1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności dzieci w sali do poziomu wymaganego przez Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z którymi:

 

1)             w sali będzie przebywać maksymalnie 9 dzieci.

 

2)             zachowana będzie minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci wynosząca 4m2 na 1 dziecko.

 

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość Dyrektor pozyskuje informacje dotyczące przyjęcia dziecka. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka mają rodzice, którzy złożyli taką wolę jako odpowiedź na informację  wysłaną do wszystkich rodziców w dniu 15 maja 2020 r.
 2. W dalszych zgłoszeniach pierwszeństwo w przyjęciu będą miały przede wszystkim dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka
 4. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego  dostarcza się rodzicom z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w pkt

 

Wytyczne dla Rodziców,

 

których dzieci będą przebywać w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym  od 18 maja 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej im.ppor.Karola Niedzielskiego „Dobosz   w Niekłaniu Wielkim

 

 1. Rodzic przyprowadza do oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego dziecko zdrowe, czyli takie, u którego nie występują poniższe objawy chorobowe: podwyższona temperatura (powyżej 37.0 C), katar, kaszel, zaczerwienione oczy, biegunka, wymioty, ból brzucha.
 2. Rodzic zobowiązany jest przygotować dziecko do funkcjonowania w placówce w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, przekazać dziecku informację o specjalnych środkach bezpieczeństwa, jak maseczki/przyłbice, dystans w przestrzeni przedszkolnej zapewniający znacznie ograniczony kontakt społeczny, stosowanie krótkich pożegnań i powitań (nie podajemy ręki, nie przytulamy się)
 3. Przekazanie dziecka do placówki i odebranie go z placówki następuje za pośrednictwem wyznaczonych przez dyrektora osób /pomoc nauczyciela/
 4. Osoba dorosła wchodząc do szkoły /przedsionek/ dezynfekuje ręce, ma zasłonięte usta i nos.
 5. Przy wejściu do szkoły odbywa się pomiar temperatury ciała dziecka. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37.0 C lub innych objawów, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 6. Rodzice oczekujący z dziećmi na wejście do placówki/przedsionek szkolny/, pozostając razem  z dzieckiem na zewnątrz, zachowują dystans społeczny – 2 metry.
 7. Podczas pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi na terenie placówki zwracać się będzie szczególną uwagę:

 

-  na zachowanie dystansu ( odległości 1,5 m) pomiędzy dziećmi podczas wszystkich aktywności w sali, na placu zabaw

 

-  wietrzeniu co godzinę sali

 

-  dokładnym myciu rąk z codziennym instruktażem

 

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu stwierdzi się którykolwiek z objawów chorobowych zostanie do momentu przybycia rodzica w innej Sali /izolatce/ pod opieką nauczyciela/pomocy nauczyciela.
 2. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 3. Pracownicy mogą przebywać na terenie placówki  w maseczce/przyłbicy
 4. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki w trakcie pandemii koronawirusa znajdują się w procedurach bezpieczeństwa zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.

 

Zapoznałem się i przyjąłem do wiadomości

 

 

 

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego /

 

 

 

Oddział przedszkolny

 

 

OŚWIADCZENIE

 

                                               RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO             

 

      Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż od dnia 18.05.2020r  w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej  im. ppor. Karola Niedzielskiego  „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim   prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze .

 

Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne   i sanitarne wynikające z pobytu mojego dziecka w oddziale przedszkolnym  i jednocześnie zobowiązuję się do przyprowadzania do placówki zdrowego dziecka.

 

 Zobowiązuję się również do natychmiastowego powiadomienia dyrektora placówki o stanie chorobowym dziecka (tel. 413744014 sekretariat szkoły ; 512 281 994  - dyrektor; lub mail nauczyciela kadong1@wp.pl oraz do mojej dostępności telefonicznej przez cały czas

Pliki do pobrania

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas